བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
དབུ་ལྡེབ།གོང་ངོས།ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།ལ་མཆོང་སྤོ་བྱས་པ།ངོས།GOབསྡོམས་པའི་ལྷེ0ཨང ཨང་0/0ངོས། སྤྱི་བསྡོམས་པའི་ལྡེབ0ངོས།
རྡེབ་གནོན་གྲངས་ཚད། TOP