བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
རིག་གནས་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན། དེ་ལས་མང་།>
བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་སྤེལ་རིག་རྫས་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཐོན་རྫས་དངོས་མང་འགྲེམས་ཚོགས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ།
བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། དེ་ལས་མང་།>
བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་སྤེལ་རིག་རྫས་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཐོན་རྫས་དངོས་མང་འགྲེམས་ཚོགས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ།
རྡེབ་གནོན་གྲངས་ཚད།TOP