བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
དབུ་ལྡེབ།གོང་ངོས།ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།ལ་མཆོང་སྤོ་བྱས་པ།ངོས།GOབསྡོམས་པའི་ལྷེ14ཨང ཨང་1/1ངོས། སྤྱི་བསྡོམས་པའི་ལྡེབ1ངོས།